Ministerstvo zdravotnictví od 1. května spustí projekty

Tisknout stránkuTisknout stránkuPoslat emailemPoslat emailem
09.04.2010

Ministerstvo zdravotnictví od 1. května spustí projekty na vzdělávání lékařských i nelékařských pracovníků spolufinancovaných z Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost.

Projekty zaměřené na rozvoj, udržování a prohlubování kvalifikací a kompetencí zdravotnických pracovníků a pracovníků ve zdravotnictví budou spuštěny dne 1. května 2010. Jedná se o dva individuální projekty schválené v rámci výzvy č. 46 Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost. Jde o první systémové projekty řešící vzdělávací potřeby ve zdravotnictví v programovacím období 2007 – 2013. Celkový objem získaných prostředků činí téměř 723 mil. Kč, z nichž 85 % je finanční podporou z Evropských fondů a 15 % ze státního rozpočtu. V rámci projektu bude podpořeno nejméně  38 000 zdravotnických pracovníků.

Téměř dvouletá příprava projektů vyústila v lednu letošního roku, kdy Řídící orgán OP LZZ (MPSV) schválil podané žádosti o individuální projekty v rámci výzvy č. 46 oblasti podpory 1.1 Adaptabilita. V této výzvě je alokováno celkem 950 mil. Kč pouze na systémové projekty MZ. Během příprav projektových žádostí došlo na straně MPSV i MZ k mnoha změnám a tím se administrace, respektive schvalovací proces prodloužil. Základní cíle projektu však zůstali beze změny. Projekty jsou zaměřeny na vzdělávaní zdravotnických pracovníků,

Mezi klíčové aktivity individuálního projektu zaměřeného na vzdělávání lékařských zdravotnických pracovníků patří především Certifikované kurzy v lékařském oboru. Cílem je získání potřebných teoretických znalostí a praktických dovedností v oblasti diagnostiky, léčby a prevence chorob v oborech, ve kterých je nutné získat zvláštní odbornou způsobilost podle zákona č. 95/2004 Sb. Těchto kurzů se mohou zúčastnit pouze lékaři se specializovanou způsobilostí v základním oboru. Dále jsou v klíčových aktivitách zahrnuty vzdělávací programy soustředěné na ekonomiku zdravotnických zařízení a management zdravotnických zařízení. Ty jsou určeny především pro střední management v přímo řízených organizacích MZ ČR s cílem seznámit se základy ekonomiky a řízení v obecné rovině a dále se specifiky ekonomiky a řízení zdravotnických systémů a zdravotnických zařízení. Nedílnou součástí v rámci vzdělávacích aktivit jsou také konference a semináře pro lékaře a farmaceuty podle jednotlivých specializačních oborů, které by měli být přínosem zejména pro pracující v primární péči. Cílem je umožnit obnovovat si znalosti a dovednosti v oblasti prevence, léčebných postupech chorob, diagnostiky chorob. Poslední vzdělávací aktivitou je certifikovaný kurz ATLS, jehož cílem je zavedení ATLS kurzů do České republiky, proškolení základního kádru školitelů a prvních frekventantů. ATLSâ (Advanced Trauma Life Support Program for Doctors) je celosvětově jediným uznávaným nástrojem standardizace multidisciplinární péče o závažně zraněné pacienty na urgentních odděleních nemocnic. V rámci tohoto projektu bude proškoleno celkem 6 295 lékařů, na které je v projektu vyhrazeno 422,4 mil. Kč.

V individuálním projektu zaměřeném na nelékařské zdravotnické pracovníky jsou klíčové vzdělávací aktivity velmi podobné s ohledem na potřeby vzdělávání nelékařských zdravotnických pracovníků. Cílem absolvování je získání potřebných teoretických znalostí a praktických dovedností v systému celoživotního vzdělávání stanoveným v zákoně č. 96/2004 Sb. V rámci druhého projektu bude proškoleno nejméně 32 475 nelékařských zdravotnických pracovníků, na které je vyhrazeno 300 mil. Kč.V rámci realizace projektů by mělo dojít také ke stabilizaci a udržitelnosti pracovních míst. Nástrojem k naplnění tohoto cíle je tzv. přímá podpora nebo-li mzdové příspěvky pro účastníky kurzů. Příspěvky mohou dosahovat až trojnásobku minimální mzdy. Jelikož některé kurzy trvají i 36 měsíců, stává se přímá podpora významnou motivací zaměstnavatelům pro podporu dalšího vzdělávání zdravotnických pracovníků.

Pro více informací kontaktujte:
Ministerstvo zdravotnictví ČRVlastimil Sršeň, tel.: 224 972 166, e-mail: tis@mzcr.cz